Regulamin BAZY SPECJALISTÓW

Definicje:

Baza specjalistów: jest katalogiem zawierającym wizytówki specjalistów i instytucji posiadających swoje siedziby na terenie Gminy Tarnowo Podgórne usystematyzowanym wg branży w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji bądź chęci skorzystania z usług w nim zamieszczonych. Wpis do Bazy jest dobrowolny.

Administrator serwisu: Fundacja Mój Mount Everest, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. ks. Cz. Niklewicza 11/14.

Użytkownik: każda osoba korzystająca z serwisu Baza Specjalistów.

Specjalista: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub w bliskiej okolicy Gminy, ale honorująca kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.

I.  ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu Baza Specjalistów przez Użytkowników.
 2. Rejestracja Specjalisty w serwisie jest darmowa a wpis bezterminowy. Rejestracji Specjalisty może dokonywać osoba upoważniona do jej reprezentacji. Dane zarejestrowanego Specjalisty muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 3. Baza nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez jego Użytkowników. Baza nie jest rejestrem publicznym i nie przysługuje wpisom w niej dokonanym żadne domniemanie prawne co do ich prawdziwości.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.), Specjalista dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.
 5. Specjalista zobowiązany jest aktualizować dane zawarte w Bazie co sześć miesięcy.

II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Baza nie jest pośrednikiem w relacjach gospodarczych, do których dochodzi pomiędzy Użytkownikami serwisu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie pomiędzy stronami sporu bez ingerencji Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez Specjalistów bądź Użytkowników. Dotyczy to również odmowy zrealizowania usług.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Specjalistę treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz uznanych za obraźliwe. Treści pornograficzne, rasistowskie, szerzące nienawiść zostają usuwane.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Specjalistę w Bazie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu naruszającego warunki regulaminu, bez podania przyczyny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp. oraz edycji słów kluczowych i opisu produktów. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SPECJALISTY

 1. Specjalista dokonujący wpisu w Bazie zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji wpisu lub wysyłając dane aktualizacyjne na adres Administratora serwisu.
 2. Specjalista zamieszczając dane firmy w serwisie wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu. Wszystkie dane jakie podaje Specjalista są jawne i dostępne dla Użytkowników.
 3. Specjalista ma prawo w każdym czasie zmienić lub usunąć swoje dane z Bazy.

V.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie danych zawartych w Bazie wymaga zgody Administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Rejestrując się, Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.